ETFs Stühle rücken an der Börse Stuttgart Goergens-Michael-Boerse-Stuttgart

Goergens-Michael-Boerse-Stuttgart

Michael Görgens wird zum 1. August 2018 Geschäftsführer der Boerse Stuttgart cats GmbH.